Zwanenvliet 12
2959 CD Streefkerk
T (0184) 68 54 40
F (0184) 68 54 42
M (06) 533 78 593
E info@innotar.nl
I www.innotar.nl
  Home
 

Algemene Voorwaarden INnotar BV, Zwanenvliet 12, 2959 CD Streefkerk

Artikel 1. Definities

In het volgende worden verstaan onder:

1. Diensten: te leveren diensten, waaronder begrepen de in het kader van de dienst geleverde goederen, producten en/of materialen;

2. Opdrachtnemer: INnotar BV;

3. Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke persoon, die opdracht geeft tot het verlenen van een dienst;

4. Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarin deze zich bereid verklaart een bepaalde dienst te verlenen;

5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van INnotar BV

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachten en overeenkomsten, die worden uitgevoerd, uitgebracht respectievelijk gesloten door de opdrachtnemer. Indien en voor zover de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afwijkt van deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst waarvoor de wijziging of aanvulling is aangebracht.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

1. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand na schriftelijk aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Artikel 4. Auteursrecht

1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van een verleende dienst of daarop betrekking hebbende geestesproducten te publiceren, te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren op andere wijze dan in de overeenkomst overeengekomen.

Artikel 5. Facturering en betaling

1. De opdrachtnemer zal de door opdrachtgever verschuldigde bedragen factureren op de wijze, als genoemd in de offerte.

2. Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te geschieden op een door de opdrachtnemer opgegeven bankrekening.

3. Indien betaling binnen de genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening over het openstaande bedrag 2% rente per maand verschuldigd aan de opdrachtnemer.

4. De opdrachtnemer is gerechtigd tot opschorting van zijn prestaties indien opdrachtgever de (termijn-) betalingen niet binnen de betalingstermijn heeft verricht.

5. Zodra de opdrachtnemer een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling van de opdrachtgever en stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, is al wat de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is pas in verzuim na deugdelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn.

2. In het geval dat opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen beperkt tot directe schade, maximaal tot eenmaal het factuurbedrag, voor zover betrekking hebbend op de werkzaamheden waarbij zich de schade heeft voorgedaan. De aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade aan zaken evenals voor dood- of letselschade is beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Opdrachtnemer zal de eventuele rechten op uitkering door de verzekering op eerste verzoek daartoe aan opdrachtgever overdragen.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en ten aanzien van de informatie, gerelateerd aan elkaars bedrijfsprocessen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen dergelijke informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen of bekend maken en aan zijn personeel en voor hem werkende derden slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel en voor hen werkende derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 8. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij en berecht door de daartoe op grond van de wet bevoegde rechter.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 24447135.