Zwanenvliet 12
2959 CD Streefkerk
T (0184) 68 54 40
F (0184) 68 54 42
M (06) 533 78 593
E info@innotar.nl
I www.innotar.nl
  Home
 

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Naam: INnotar
Adres: Zwanenvliet 12
Postcode / Plaats: 2959 CD Streefkerk
Contactpersoon: P.W. de Vos
e-mailadres: info@innotar.nl

Onze dienstverlening
INnotar vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
  1. · het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  2. · om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  3. · voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het uitvoeren van opdrachten ten behoeven van uw website, -content, nieuwsbrief, brochures of advies

Verwerking persoonsgegevens
Voor verwerkingen van persoonsgegevens door INnotar geldt:
  1. De verwerking van persoonsgegevens voor de financiële en administratieve verplichtingen heeft als doel kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen
  2. De verwerking van persoonsgegevens voor de acquisitie en distributie van nieuwsbrieven heeft als doel klantenbinding, marketing en acquisitie en als rechtsgrond toestemming, verkregen via webformulier of opgave door deelnemende kantoren.
Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als INnotar persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan liggen bij het deelnemend kantoor

Doorgeven van uw persoonsgegevens
INnotar geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.
 
Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zijn van toepassing.
 
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door INnotar worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.  Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 
Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens INnotar verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.
Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid')
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door INnotar wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.
 
Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
INnotar stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht om een wettelijke reden niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door INnotar
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via mail info@innotar.nl of telefoon (0184) 685440. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.